Website Banner

งานฝึกอาชีพของผู้รับบริการ
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอาชีพให้กับผู้ใช้บริการเพื่อเป็นการบำบัด ฟื้นฟู และพัฒนากลุ่มผู้ใช้บริการ ซึ่งงานฝึกอาชีพเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ในการฝึกทักษะ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางด้านร่างกายและจิตใจ อีกทั้งยังช่วยลดสภาวะความเครียด
                                                                    
 
                                          งานแปรรูปผลิตภันฑ์ของผู้ใช้บริการ

   


                   

 

                                                                        
  

              
                                                           

   
                                                        งานแปรรูปอาหารของผู้ใช้บริการ
  
           

                                                           งานเสริมสวยของผู้ใช้บริการ

                   
                   
                                                 


Current Pageid = 38