Website Banner
       
การฟื่นฟูอาชีวบำบัดของผู้รับบริการด้านต่างๆ

                                                                    
  เป็นการใช้กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตเป็นสื่อในการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ ซึ่งได้แก่ การฝึกการทำเกษตร และการทำกิจกรรมภายในสถานสงเคราะห์ เพื่อให้ผู้รับฯมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกิดการเรียนรู้ใหม่เกี่ยวกับตนเอง ในด้านการมองปัญหา และแนวทางแก่ไขปัญหาด้วยตนเอง สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ใช้ศักยภาพของตนเองให้เป็น และ ประโยชน์กับตนเองเพื่อที่จะอยู่ร่วมกับชุมชนและ สังคมได้   
                     
                 

                      

                  
                   

                     
                     
                              
Current Pageid = 16