Website Banner
       

ประวัติความเป็นมา

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้  จังหวัดนครศรีธรรมราช เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๐ มีพื้นที่ประมาณ ๑๐๐ ไร่ พื้นที่เดิมเป็นพื้นที่ของนิคมสร้างตนเองสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้ถอนสภาพนิคมฯ ไปแล้ว และกรมประชาสงเคราะห์ในสมัยนั้น ได้มอบหมายให้สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช เป็นผู้ดูแลพื้นที่ดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เปิดรองรับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเกิดจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการพัฒนาประเทศจากภาคเกษตรกรรม ซึ่งส่งผลกระทบต่อสังคมชนบท ทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร เด็กและผู้สูงอายุขาดคนเลี้ยงดู  ในขณะเดียวกันก็เกิดปัญหาชุมชนแออัดตามเมืองใหญ่ๆ คนเร่ร่อน คนขอท่าน และคนพิการ ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุจากการทำงาน ปัญหาการว่างงานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัญหาต่างๆ เหล่านี้ ส่งผลกระทบทำให้เกิดปัญหาทางสังคมอย่างรุนแรง และนับวันจะเพิ่มมากขึ้น                          
                                          
                                            

กรมประชาสงเคราะห์ในสมัยนั้น ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่มีภารกิจดูแลและจัดสวัสดิการสังคมให้กับบุคคลผู้ด้อยโอกาสในสังคม จึงจัดตั้งสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้น เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือบุคคลผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง คนเร่ร่อน และผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.๒๔๘๔ โดยเปิดให้บริการแก่ผู้รับการสงเคราะห์  ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๓ มีผู้รับการสงเคราะห์ จำนวน ๒๐ คน และได้ทำพิธีเปิด           สถานสงเคราะห์ฯ อย่างเป็นทางการในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี กรมประชาสงเคราะห์ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๓  นับเป็นสถานสงเคราะห์ฯ แห่งแรกของภาคใต้ เป็นหน่วยงานส่วนกลาง ที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ปัจจุบันสังกัดกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

                            

 
     

Current Pageid = 5