Website Banner

ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง
พ.ศ.  ๒๕๔๗
----------------
                   เนื่องจากมีพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕  พ.ศ. ๒๕๔๕  กำหนดให้โอนบรรดากิจการอำนาจ หน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ ของส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมในส่วนของกรมประชาสงเคราะห์ มาเป็นของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดังนั้น จึงเห็นสมควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๒๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันและสอดคล้องตามกฎหมายว่าด้วยปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม จึงได้กำหนดระเบียบไว้ดังนี้
                   ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๔๗
                   ข้อ ๒  ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
                   ข้อ ๓  ให้ยกเลิก
                   ๓.๑  ระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐
                   ๓.๒  ระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
                   ข้อ  ๔  ให้ยกเลิกความในข้อ ๕  แห่งระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๒๙ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอน ๑๑๕ ง/หน้า ๗/๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๘ 
                   ข้อ ๕ การยื่นขอรับการสงเคราะห์
                    ผู้มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นขอได้ที่สำนักบริการสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการกรุงเทพ ๑ -๘
                   กรณีผู้มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในส่วนภูมิภาค ให้ยื่นคำขอได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด หรือสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ -๑๒  หรือศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาหรือนิคมสร้างตนเอง  หรือสถานสงเคราะห์ ซึ่งผู้ขอรับการสงเคราะห์มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่
                   สำหรับผู้รับการฝึกอาชีพในศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพ และผู้รับการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ให้ยื่นคำขอที่ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพ หรือสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพที่ได้รับการดูแลอยู่ แล้วแต่กรณี
                   ข้อ ๕  ให้ยกเลิกความในข้อ ๙  แห่งระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๒๙ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
                   ข้อ ๙ ให้ผู้อำนวยการสำนักบริการสวัสดิการสังคม เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
 
                                              ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๔๗
 
                                                                   วัลลภ  พลอยทับทิม
                                                                (นายวัลลภ  พลอยทับทิม)
                                                         อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 
Current Pageid = 35